Nationella överenskommelser

bread

I Sverige finns tre överenskommelser mellan offentlig och idéburen sektor på nationell nivå:

Det är främst den nationella överenskommelsen på det sociala området som har inspirerat till regionala och lokala överenskommelser runtom i landet. Denna överenskommelse undertecknades 2008 av regeringen, många idéburna organisationer samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det främsta målet med denna överenskommelse är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.

I den nationella överenskommelsen på det sociala området finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga: kvalitet, dialog, långsiktighet, öppenhet och insyn, mångfald samt självständighet och oberoende.

Samverkan mellan olika nivåer

Det finns inga formella kopplingar mellan denna nationella överenskommelse och de regionala eller lokala överenskommelserna. Däremot förekommer olika typer av samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika nivåerna. Den nationella överenskommelsen får ofta fungera som en referensram, upplägget är ofta ganska likt och liknande frågor lyfts på de olika nivåerna. Även de sex principerna för samverkan finns i någon form med i de flesta regionala och lokala överenskommelserna. På nationell nivå finns ett kansli som erbjuder olika typer av stöd till lokala och regionala processer.