Forskning & rapporter

garderob_650

På denna sida hittar du många intressanta rapporter och utredningar om idéburen offentlig samverkan samt om den idéburna sektorns roll i samhället.

Den Europeiska koden
År 2009 tog Europarådets INGO-konferens (konferensen för internationella icke-statliga organisationer) fram ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”. I denna skrift ges exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen.
Pdf: Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Palett för ett stärkt civilsamhälle
Hur kan det civila samhällets roll i demokratin stärkas? Vad kan underlätta för organisationer att driva verksamhet? Dessa frågor fick Dan Ericsson i uppgift av regeringen att besvara i denna utredning.
Pdf: Palett för ett stärkt civilsamhälle

Samla kraft
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram vägledningen Samla kraft, som beskriver hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända.
Pdf: Samla kraft

Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Denna rapport (utgiven av MUCF) ger en bred belysning av villkoren för ideella föreningar och trossamfund. Bland annat ges en bild av föreningarnas dialoger och relationer till offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå och organisationernas ekonomiska förutsättningar.
Pdf: Villkor för ideella föreningar och trossamfund

Fem år med Överenskommelsen
I denna rapport sammanfattas de fem första åren med den nationella överenskommelsen på det sociala området.
Pdf: Fem år med Överenskommelsen

MILSA – forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa
MILSA är ett delprojekt inom Partnerskap Skåne. Utgångspunkten för arbetet inom MILSA är att hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället. I denna forskningsrapport kan du läsa mer om MILSA.
Pdf: MILSA – stödplattform för migration och hälsa – Grunden läggs

Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
KAIROS är ett forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension. Utgångspunkten för projektet är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer nya krav på delaktighet och medskapande. I projektets huvudrapport kan du läsa mer.
Pdf: Kairos huvudrapport

Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?
I denna rapport (som tagits fram av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning) belyses EU-rättsliga aspekter på idéburet offentligt partnerskap. I rapporten framkommer bland annat att den juridiska oron som många kommuner känner inför modellen är obefogad. Det finns helt klart utrymme enligt EU-rätten att ingå partnerskapsavtal i de fall som de idéburna organisationerna efterlyser, det vill säga när det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
Pdf: Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?