Vad är en överenskommelse?

principer_650

Sverige och många andra europeiska länder står inför stora samhällsutmaningar. Flyktingsituationen, en åldrande befolkning, ett växande utanförskap och stor arbetslöshet bland unga är några exempel på utmaningar vi har framför oss. Många av dessa utmaningar går inte att lösa inom det traditionella systemet, där den offentliga sektorn har i stort sett hela ansvaret för välfärden. För att få hållbara lösningar måste alla delar och sektorer av samhället hjälpas åt.

I många länder har denna insikt gjort att man har börjat samverka på nya sätt, till exempel mellan offentlig och idéburen sektor. På allt fler håll har man insett vikten av att ta tillvara den enorma potential som finns i idéburen sektor, att organisationer och föreningar i denna sektor kan bli en del av lösningen. Överenskommelser är exempel på ett nytt sätt att samverka över sektorsgränserna.

Dialog för hållbara lösningar

Överenskommelser kan beskrivas som avsiktsförklaringar mellan offentliga och idéburna aktörer. Målet är  att tillsammans hitta långsiktigt hållbara lösningar på samhällsutmaningar, bland annat genom att främja de idéburna organisationernas roll som röstbärare och utförare inom samhällsutvecklingen.

Överenskommelser baseras på dialogprocesser där parterna kommer överens om villkoren för samverkan i överenskommelsen. I Sverige finns överenskommelser på nationell, regional och lokal nivå.