Vad är Överenskommelsen Skåne?

testbild_650

Överenskommelsen Skåne är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Överenskommelsen verkar för att uppnå den Regionala utvecklingsstrategins mål om ett öppet Skåne där alla har lika värde.

Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Vi vill skapa ett samhälle där de olika samhällssektorerna tillsammans försöker hitta hållbara lösningar.

Den första överenskommelsen undertecknades 2010 av ett antal idéburna organisationer samt Region Skåne. 2014 undertecknades den nuvarande. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till överenskommelsen.

Inom Överenskommelsen Skåne vill vi:

  • Hitta nya sätt att samverka som tar tillvara, lyfter upp och kopplar samman all den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns på olika håll.
  • Samarbeta och föra en dialog som jämbördiga parter, det vill säga samtala och samverka på lika villkor.
  • Tänja gränser – genom att ha ett öppnare sinne, pröva nya vägar och tänka i nya innovativa tankebanor kan vi hitta bra lösningar som fungerar i längden.

Mer om Överenskommelsen Skåne:

Filmer om Överenskommelsen Skåne
Info om Överenskommelsen Skåne (broschyr i pdf)