Social innovation

gott_650

Idéburet entreprenörskap och Lärande och forskning är två av Överenskommelsen Skånes utvecklingsområden.

Målet med området Idéburet entreprenörskap är att medverka till utveckling av hållbara, kreativa och innovativa miljöer, bland annat genom att initiera utvecklingsinsatser rörande idéburet entreprenörskap och sociala innovationer.

Genom området Lärande och forskning ska bland annat lärandet och forskningen om sektorsöverskridande samverkan inventeras och utvecklas samt resultaten spridas och implementeras.

Sociala innovationer är innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Ofta utgår sociala innovationer från individens eller brukarens behov. De är tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling. Sociala innovationer kan vara såväl småskaliga och lokala som av större systemförändrande karaktär.

Social Innovation Skåne

Social Innovation Skåne (SIS), är ett treårigt samverkansprojekt mellan NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne, Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap och Mötesplats Social Innovation (Malmö universitet). SIS är ett EU-projekt inom ramen för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektets mål är att ge Skåne bättre förutsättningar för utveckling av sociala innovationer.

Det traditionella syste­met har ofta svårt att fånga upp och hitta lösningar som förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt. SIS vill bidra till regional utveckling och konkur­rens­­kraft genom att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet sker på flera plan, alltifrån gräsrotsnivå till strategisk regional nivå.

Läs mer om 100 sociala innovationer i Skåne.