Folkbildning

sajobbarvi

Samverkan och Idéburen sektor och ideellt engagemang är två av överenskommelsens utvecklingsområden.

Samverkan ska fördjupas mellan samhällssektorerna, bland annat genom att sprida, förankra och utveckla Överenskommelsen Skåne.

Idéburen sektor och det ideella engagemanget ska utvecklas, bland annat genom att stärka den idéburna sektorns röst i samhällsutvecklingen.

Folkbildningen består av studieförbund och folkhögskolor. Dessa utgör en viktig och stor del av idéburen sektor. Folkbildningen har ett regeringsuppdrag att stärka demokratin och ge folk handlingsutrymme och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Folkbildningen i Skåne och Region Skåne har beslutat att ingå en överenskommelse. I september 2016 fattades beslut i styrelserna för de fyra ingående parterna: Region Skåne, Skånes folkhögskolor i samverkan samt Skånes studieförbund i samverkan. Läs mer här.

Denna överenskommelse syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att tillsammans skapa ett långsiktigt samarbete för de gemensamma samhällsutmaningar som både folkbildningen och Skåne står inför.

Samverkan ska utvecklas inom sju områden: demokrati, mångfald, integration, kultur, kompetensförsörjning, miljö samt hälsa. Dessa sju tematiska områden har valts ut eftersom det är kring dessa områden folkbildningen och Region Skåne förenas och har specifika gemensamma intressen för utveckling och kunskapsbyggande.