Upphandling

dialog_650

Ett av överenskommelsens utvecklingsområden är Idéburet entreprenörskap. Målet är att medverka till utveckling av hållbara, kreativa och innovativa miljöer, bland annat genom att öka kunskapen om hur idéburna verksamheter kan delta i upphandlingar.

Upphandlingar är omgärdade av mycket regler, administration och kravspecifikationer vad gäller omfattning och annat som gör att såväl idéburna aktörer som mindre företag ofta utesluts från början. Det är också en komplicerad och tidskrävande process, vilket gör att många, särskilt mindre organisationer, drar sig för att lämna in anbud.

Dialogbaserad upphandling

Avdelningen för koncerninköp på Region Skåne har utvecklat sin upphandlingspolicy och sin dialogmodell för att underlätta för idéburna organisationer och små och medelstora företag att lämna anbud på upphandlingar. Exempelvis delas upphand­lingar upp i mindre delar och kvalitets­aspekter får större betydelse. Dessutom informerar Region Skåne små företag och idéburna organisationer om årets upphandlingar och erbjuder ”anbudsskolor” för de som är intres­serade.

Under 2015 resulterade den utvecklade modellen i två upphandlingar med betydelse för idéburna organisationer. I det ena fallet vann Yalla Trappan en upphandling om att leverera mat till Regionhusets 600 anställda. Det andra fallet gällde Region Skånes upphandling om konfe­rensbyråtjänster. I denna upphandling lades det in i kravspecifikationen att idéburna aktörer ska ges möjlighet att bli leverantörer av dagskonferenslokaler åt Region Skåne.

Råd för strategisk upphandling

Regions Skånes har sedan 2015 ett råd för strategisk upphandling som ska stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar. Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisa­tioner, idéburen sektor och akademin.