Integration

integration_650

Ett av överenskommelsens utvecklingsområden är delaktighet och inflytande. Målet är att öka delaktigheten och inflytandet, bland annat genom att:

  • påverka regionövergripande strategier och styrdokument
  • utveckla former och modeller som än bättre tillvaratar allas engagemang och inflytande i samhällsutvecklingen.

En av dagens och framtidens stora utmaningar gäller integration. Delaktighet och inflytande är av avgörande betydelse för att få till ett inkluderande mottagande och en välfungerande integration.

I Skåne finns en upparbetad samverkan mellan idéburna och offentliga aktörer, såväl på systemnivå som lokalt.

Partnerskap Skåne

Partnerskap Skåne är en plattform för samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande och nyanlända i Skåne. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för Partnerskap Skåne som en del i sitt integrationsuppdrag. Plattformen är direkt länkad till Överenskommelsen Skåne och den regionala överenskommelsen om idéburen offentlig samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK).

Hur de olika delarna i samarbete hänger ihop kan du se i detta 0rganisationsschema.

Inom Partnerskap Skåne samarbetar kommuner, statliga och regionala myndigheter och organisationer, lärosäten samt den idéburna sektorn. Syftet med denna samverkan är att utveckla och samordna metoder som skapar förutsättningar för nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt i syfte att så snabbt som möjligt bli en del av Skånes samhällsliv och tillväxt. Samverkan sker på såväl strategisk som operativ nivå.

NAD – ett projekt inom Partnerskap Skåne

Inom ramen för Partnerskap Skåne bedrivs ett antal utvecklingsprocesser och projekt. Delprojektet NAD (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet) är ett metodutvecklingsprojekt för att hitta former där idéburen sektor kan ta en aktiv del i etablerings­fasen av nyanlända. NAD, som har utvecklats i Skåne, har blivit uppmärksammat på nationell nivå och flera andra regioner har visat intresse för att börja jobba enligt NAD-metoden.

Inom ramen för NAD kan nyanlända, som en del i sin etableringsplan, delta i exempelvis språkträning eller idrotts- och kulturaktiviteter inom studieförbunden eller föreningar. Tanken är att nyanlända, genom att komma ut i föreningslivet, kan stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

Läs mer: NAD:s blogg