Våra utvecklingsområden

utvecklingsomrade2_650

Inom ramen för Överenskommelsen Skåne har fem utvecklingsområden identifierats: samverkan, delaktighet och inflytande, idéburet entreprenörskap, idéburen sektor och ideellt engagemang samt lärande och forskning. För att kunna nå en hållbar samhällsutveckling tror vi det är avgörande att vi fokuserar på dessa områden. Arbetet med utvecklingsområdena ska genomsyras av de mänskliga rättigheterna och barnrättsperspektivet.

Utvecklingsplan

En utvecklingsplan är framtagen för åren 2015-2019. I denna plan beskrivs utvecklingsområdena och vad som ska genomföras under dessa år.

1. Samverkan

Vi vill öka och fördjupa samverkan inom och mellan idéburen sektor och Region Skåne samt med andra samhällsaktörer genom att:

 • Sprida, förankra och utveckla Överenskommelsen Skåne.
 • Skapa möjligheter och strukturer för olika samverkansmodeller och metoder.
 • Stödja kommunerna och den idéburna sektorns på lokal nivå vad gäller sektorsöverskridande dialoger och överenskommelser.

2. Delaktighet och inflytande

Vi vill öka delaktigheten och inflytandet genom att:

 • Påverka regionövergripande strategier och styrdokument
 • Den idéburna sektorn och civilsamhället i stort ges förutsättningar att fortsatt vara en grund inom vårt demokratiska samhälle.
 • Bidra till att utveckla ett jämlikt och jämställt Skåne.
 • Utveckla former och modeller som än bättre tillvaratar allas engagemang och inflytande i samhällsutvecklingen.

3. Idéburet entreprenörskap

Vi vill medverka till utveckling av hållbara, kreativa och innovativa miljöer genom att:

 • Initiera utvecklingsinsatser rörande idéburet entreprenörskap och sociala och kulturella innovationer.
 • I samverkan med övriga samhällsaktörer utveckla strategier, förutsättningar och insatser som kan bidra till att arbetsmarknaden öppnas upp för alla.
 • Öka kunskapen avseende upphandlingsförfarande samt utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

4. Idéburen sektor och ideellt engagemang

Vi vill medverka till att utveckla idéburen sektor och det ideella engagemanget genom att:

 • Tillsammans med andra samhällsaktörer skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle.
 • Utveckla olika stödsystem för den idéburna sektorn i syfte att skapa dels en långsiktig trygghet och dels framtida utvecklingsmöjligheter.
 • Utveckla modeller och arbetssätt för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.
 • Stärka den idéburna sektorns röst i samhällsutvecklingen.

5. Lärande och forskning

Vi vill öka kunskapen kring sektorsöverskridande samverkan och den idéburna sektorns förutsättningar genom att:

 • Utveckla nationell och internationell omvärldsbevakning, kunskapsskapande och nätverkande.
 • Inventera och utveckla lärandet och forskningen om sektorsöverskridande samverkan samt sprida och implementera resultaten.
 • Belysa den idéburna sektorns roll och betydelse samt det sociala kapitalets betydelse för samhälls- och näringslivsutvecklingen.
 • Medverka till att utvärdering av olika insatser inom detta område sker utifrån den europeiska koden, samt medverka till att mätindikatorer för samhällsutvecklingen utvecklas och implementeras.