Vilka ingår?

korklapp

Överenskommelsen Skåne skapades utifrån en dialogprocess mellan NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Region Skåne. Idag har ett trettiotal regionala idéburna aktörer, Region Skåne samt Länsstyrelsen Skåne anslutit sig till överenskommelsen.

Möjlighet att underteckna och omfattas av överenskommelsen finns för alla regionala idéburna organisationer. Det är upp till varje enskild organisation i Skåne att ta ställning till om man stödjer och undertecknar överenskommelsen i dess helhet eller inte. De idéburna organisationer som väljer att inte ansluta sig till överenskommelsen ska behandlas på likvärdiga villkor som anslutna.

Organisation

Överenskommelsen Skåne har en styrgrupp, vars uppgift är att förankra och initiera satsningar med koppling till överenskommelsen.

Styrgruppen ska även besluta om inriktning och prioritering av insatser. I styrgruppen ingår politiker från Region Skåne (utsedda av regionstyrelsen), en representant från Länsstyrelsen Skåne samt styrelsen för NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne. Kommunförbundet Skåne är adjungerad medlem i styrgruppen.

En utvecklingsgrupp svarar för utvecklingen av överenskommelsen i nära samverkan med styrgruppen. Utvecklingsgruppen består av tjänstepersoner från Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.

Anslutning

Genom att ansluta er organisation till Överenskommelsen Skåne har ni möjlighet att aktivt ta del i och påverka den sektorsöverskridande samverkan. Om ni vill ansluta er organisation så fyller ni i följande blankett: Ansökan om anslutning till Överenskommelsen Skåne

Följande idéburna organisationer har anslutit sig till Överenskommelsen Skåne:

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
ABF Malmö
ABF Skåne
Barnens Rätt I Samhället (BRIS)
BOOST By FC Rosengård
Coompanion Skåne
Ensamkommandes Förbund
Fontänhuset Båstad
Fontänhuset Malmö
Friluftsfrämjandet
Föreningen Furuboda
Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)
Glokala Folkhögskolan
Jämställd utveckling Skåne
Ideell kulturallians Skåne
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO)
HISO Malmö
Hjärt- och lungsjukas länsförening i Skåne
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP)
Medborgarskolan Syd
Lunds stift – Skåne och Blekinge
RF SISU Skåne
RFSL Rådgivningen Skåne
RSMH Skåne
Sensus studieförbund – Skåne och Blekinge
Skåne Stadsmission
Spelberoendes Förening Malmö
Stiftelsen Credo
Studieförbundet Vuxenskolan – Skåne
Svenska Röda Korset – Region Syd och Malmö storstadskrets
Folkuniversitetet – Region syd
Skånes Nykterhetsförbund SNF
Winnet Malmö
Yalla Trappan