Regionala överenskommelser

pridewalk

Sverige består av 20 regioner/landsting och några av dessa har genomfört eller påbörjat processer för att få till stånd en regional överenskommelse. I en regional överenskommelse samverkar regionala idéburna organisationer med regionen/landstinget.

Överenskommelser mellan offentlig och idéburen sektor omfattar ofta flera områden, till exempel hälsa och sjukvård, EU:s strukturfondsprogram, etablering av nyanlända samt regional samhällsplanering.

Viktigt med bred representation

Hur parterna representeras i en regional överenskommelseprocess kan se olika ut, men det är av stor vikt att förankringen inom respektive part är bred. På den offentliga sidan är det viktigt att representanter från flera politiska partier och tjänstemän från olika förvaltningar är involverade i dialogen. Från den idéburna sidan ska helst så många delar som möjligt av sektorn vara representerad för att få in så mycket kunskap och många perspektiv som möjligt.

De regionala överenskommelserna kan många gånger fungera som inspiration för lokala överenskommelser i regionens kommuner.

Regionala överenskommelser i Sverige

Överenskommelsen Skåne var den första regionala överenskommelsen i landet. Idag finns det även regionala överenskommelser i Västra Götalandsregionen och Region Örebro. Mellan dessa överenskommelser sker erfarenhetsutbyte och samverkan inom olika områden.