Kvalitet

Den främsta kvaliteten i den idéburna sektorn är närheten till medlemmarna och brukarna och deras perspektiv. Offentliga aktörer har ofta lagstadgade krav på kvalitet i verksamheterna. När idéburna organisationer utför verksamhet på uppdrag av offentliga aktörer ska parterna enas om vilka kvalitetskrav som ska gälla. De metoder som utvecklas för att mäta kvalitet ska ta hänsyn till den idéburna sektorns särart och särskilda kvalitet.