Frågor och svar

blink

Vad är Överenskommelsen Skåne?
Överenskommelsen Skåne är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen. Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne.

Den första överenskommelsen undertecknades 2010 av regionala idéburna organisationer samt Region Skåne. 2014 antogs den nuvarande. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till Överenskommelsen Skåne. Kommunförbundet Skåne är adjungerad part.

Vad är idéburen sektor/idéburna organisationer?
Inom Överenskommelsen använder vi oss av begreppet idéburen sektor som en benämning på den del av samhället som utgörs av idéburna organisationer.

Idéburna organisationer är organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- och/eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Andra benämningar som är snarlika till idéburen sektor är civilsamhället och den tredje sektorn.

Vad är IOP?
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en ny form av samverkan mellan idéburna organisationer och offentlig sektor som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Vad är en social innovation?
En social innovation är ett initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Initiativen innefattar innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.
Sociala innovationer kan delas in i tre kategorier:

  • Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn (t.ex. Yalla Trappan).
  • Samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället (t.ex. Fairtrade).
  • Systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik (t.ex. Partnerskap Skåne, Överenskommelsen Skåne).

Vad är en överenskommelse?
Överenskommelser kan beskrivas som avsiktsförklaringar och viljeyttringar mellan offentliga och idéburna aktörer som antagits för att främja de idéburna organisationernas roll som röstbärare och utförare inom samhällsutvecklingen. Genom överenskommelser försöker offentliga och idéburna aktörer tillsammans hitta långsiktigt hållbara lösningar på samhällsutmaningar.

I Sverige finns överenskommelser på nationell, regional och lokal nivå. Överenskommelser baseras på dialogprocesser där parterna kommer överens om villkoren för samverkan. Det är av stor vikt att dialogen mellan parterna är jämbördig, det vill säga sker på lika villkor.